Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Biblioteka Publiczna w Malechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Malechowie http://biblioteka.malechowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dostępność strony jest wspomagana poprzez widżet dostępności serwisu UserWay. Oprogramowanie umożliwia poprawę zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG 2.1.

Włączenie menu dostępności można włączyć naciskając klawisz Ctrl+U lub klikając ikonę dostępności, która pojawia się lewym górnym rogu.

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. klawisz „Tab” – umożliwia poruszanie się po kolejnych elementach strony
  4. brak pułapki na klawiaturę
  5. nagłówki i etykiety
  6. możliwość nawigacji

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia: 2020-09-17

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest Damian Dul, adres poczty elektronicznej admin@malechowo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Malechowie 55 i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak parkingu. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie Filia w Ostrowcu mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest parking. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie Filia w Lejkowie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest parking. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie Filia w Niemicy mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest parking. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.